پروژه های انتقال

ردیفشرح قراردادکارفرما
۱انجام عملیات اصلاح خط ۴۰۰ کیلوولت شهید کاوه – گلشن شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۲عملیات تعویض و شست و شوی مقره‌های خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان