خدمات ما

خدمات طراحی

خدمات طراحی

طراحی پست های فشارقوی شامل طراحی بخش HV و طراحی بخش LVطراحی سیستمهای اتوماسیونطراحی تاسیسات الکتریکی
اجرای پروژه

اجرای پروژه

اجرای پروژه های نصب و راه اندازی پستهای فشار قویاجرای پروژهای برق رسانی و احداث شبکه های ۲۰ کیلو ولتاجرای…
تامین تجهیزات

تامین تجهیزات

تامین انواع تجهیزات فشار قوی (بریکر ، سکسیونر ، برقگیر ، CT ، CVT و …)تامین انواع رله های حفاظتی…