تداوم رویکرد‌های ناموفق گذشته در برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: برنامه‌های وزیر پیشنهادی این نگرانی را ایجاد می‌کند که همان رویکرد‌های قبلی تداوم یابند.